Psykologiska behandlingsstudier inom barn- och ungdomspsykiatrin

Psykiatriska symtom är vanligt förekommande under barndomen och predicerar även problem i vuxen ålder. Utan tidiga insatser finns även en risk för att symtombilden förvärras. Psykologisk behandling är ofta att föredra som en första intervention vid flera barn- och ungdomspsykiatriska tillstånd och kan även fungera som ett viktigt komplement till farmakologisk behandling. Detta projekt strävar således efter att implementera och utvärdera psykologiska behandlingar.

En av de vanligast förekommande barnpsykiatriska diagnoserna är uppmärksamhetsstörning med överaktivitet (ADHD), en funktionsnedsättning som har en negativ påverkan på flera områden i ett barns/ungdoms liv. I en pågående randomiserad kontrollerad studie jämför vi två gruppbehandlingar riktade till ungdomar med ADHD med syfte att undersöka om behandlingarna påverkar symtom, funktion och mående. Den ena behandlingen baseras på dialektisk beteendeterapi (DBT) och den andra på psykoedukation. Vidare har den psykoeduativa behandlingen, SKILLS, utarbetas för att erbjudas till barn och provas nu ut på flera barn- och ungdomspsykiatriska (BUP) mottagningar i landet.

Många barn med psykiatriska symtom har även sömnsvårigheter vilket i sin tur riskerat att negativt påverka deras mående och fungerande. I en pågående studie undersöker vi hur insomni (sömnlöshet) påverkar ungdomars psykiska mående, om en internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (iKBT) resulterar i minskade sömnproblem och psykiatrisk symtombelastning och om behandlingen kan implementeras inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) med gott resultat.

Vi avser även skapa en infrastruktur där flera olika datakällor kopplas ihop, t ex skattningsskalor och journaldata. På detta vis skapas möjligheter att följa patienter på BUP över tid och utvärdera de behandlingsinsatser som ges, samtidigt som hänsyns tas till andra faktorer såsom psykiatrisk samsjuklighet och psykosociala riskfaktorer. 

Medlemmar:

Johan Isaksson ansvarig för forskningsprojektet
Frank Lindblad
Vladislav Ruchkin
Mia Ramklint
Jenny Meyer
Vendela Zetterqvist
Charlotte Lunden
Rebecka Astenvald 
Sofia Lenninger 
Melpomeni Dragou 

Gruppen har samarbete med följande forskare:

Kent W Nilsson, Centrum för klinisk forskning, Västerås
- Maria Hallerbäck Unenge Gillberg Centrum, Göteborgs universitet
- Najah Khalifa, Centrum för klinisk forskning Uppsala Universitet/Region Gävleborg
- Eva Norén Selinus, Centrum för klinisk forskning, Västerås, Uppsala universitet
- Sven Bölte, KIND, Karolinska Institutet 

Johan Isaksson

Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Barn- och ungdomspsykiatri

E-post:
johan.isaksson[AT-tecken]neuro.uu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-11