Klinisk diabetologi och metabolism

Nya sätt att förebygga och behandla typ 2-diabetes

Jan Eriksson

Vårt övergripande mål är att identifiera nya farmakologiska och icke-farmakologiska principer för att förebygga och behandla typ 2-diabetes. Behandllingsmöjligheterna har successivt förbättrats, men sjukdomen medför hög risk för kardiovaskulära och andra organ-komplikationer. Därför finns ett stort behov att upptäcka och utveckla ytterligare principer för prevention och behandling. Fetma spelar en avgörande roll vid utvecklingen av typ 2-diabetes, och vår forskning är inriktad mot fettvävnaden och dess samspel med andra organ.

Ett specifikt forskningsområde är kopplingen mellan inflammation, immunsystemet och metabolism. I detta sammanhang studerar vi ogynnsamma effekter av immun-dämpande substanser på fettvävens metabolism, t ex glukokortikoider och vissa transplantationsläkemedel. Vi undersöker också andra läkemedel som kan utlösa diabetes, t ex psykofarmaka som används vid psykoser. Dessa undersökningar görs i fettvävsprover från patienter och friska försökspersoner. Genom att hitta de underliggande mekanismerna vid sådana metabola biverkningar hoppas vi kunna utnyttja dessa ’i motsatt riktning’ för att förebygga och behandla diabetes.

Ett annat forskningsprojekt handlar om överviktskirurgi, som vanligen leder till positiva effekter på kroppens ämnesomsättning och därmed kan förebygga eller behandla typ 2-diabetes. Studierna görs på överviktiga patienter före och efter operationen och effekterna undersöks med ett flertal olika tekniker. De innefattar PET, MR, sockerbelastning och fettvävsprover för kartläggning av kroppens och cellernas ämnesomsättning och hormonbalans. Dessutom kartlägger vi effekter på nervcells-aktivitet och glukosmetabolism i hjärnans olika delar som kan vara viktiga för reglering av födointag och av metabolismen i andra organ. Sammantaget kan den metabola omställningen efter överviktskirurgi ge oss ny kunskap som på sikt ger upphov till nya läkemedelsprinciper för behandling av fetma och diabetes.

Vi studerar också nya läkemedelsbehandlingar i sk explorativa kliniska prövningar. Vi intresserar oss framförallt för moderna lovande läkemedelsgrupper för behandling av typ 2-diabetes, sk SGLT2-hämmare och GLP1-analoger. Nya användningsområden liksom verkningsmekanismer undersöks hos patienter med diabetes eller fetma. Vi medverkar också i storskaliga utvärderingar av långsiktiga behandlingsresultat för dessa och andra diabetesläkemedel, och där utnyttjas de unika svenska befolknings- och sjukvårds-registren.  

Forskargruppen består av totalt ca 20 personer, inkl laboratorieforskare, forsknings-sköterskor och -läkare. Vi har en klinisk forskningsenhet samt ett laboratorium för cell- och molekylärbiologi. Vi har många vetenskapliga samarbeten med andra forskargrupper och med näringslivet, såväl lokalt, nationellt som internationellt. Vi har på så sätt tillgång till stora populationskohorter som möjliggör epidemiologiska studier av utveckling av diabetes och dess komplikationer liksom av kliniska effekter av olika behandlingar.

Inom gruppen finns också en projektgrupp inriktad på diabetes-vårdvetenskap, se nedan.

Diabetes - vårdvetenskap

Janeth Leksell

Vårt forskningsprogram avser diabetesvårdforskning inom hela livscykeln och omfattar tre huvudområden:

I långtidsstudier undersöker vi faktorer som kan vara av betydelse för att utvärdera patientens perspektiv på och uppfattning av diabetesvården inom såväl sluten vård som primärvård. Det är viktigt att evidensbaserade vårdåtgärder utvärderas så att man kan bedöma om de är effektiva eller inte. En del av vår forskning omfattar framtagande och testning av instrument som ger oss upplysning om patientens hälsa och diabetessjukdomens påverkan på hälsa/livskvalitet.

Ett omfattande område i vår forskning är patientutbildning. Vi genomför studier för att hitta de bästa tänkbara egenvårds- och utbildningsmetoderna för såväl tonåringar som vuxna. Vi prövar olika pedagogiska metoder för att hitta den ideala modellen för utbildning av personer med diabetes. Utbildning av diabetessjuksköterskor upptar en stor del av vår verksamhet. Se vårt aktuella kursutbud.

Jan Eriksson

professor i klinisk diabetesforskning vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk diabetologi och metabolism

E-post:
jan.eriksson[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 4419
Mobiltelefon:
073-8681133

Projekt: Klinisk diabetetologi och metabolism

Var vänlig se sida med engelsk text för projektbeskrivningar.

Biopsi

Diabetes vårdvetenskap; Patientens perspektiv och uppfattning

Var vänlig se sida med engelsk text.

Diabetes vårdvetenskap; Utvärdering av modeller för egenvård

Var vänlig se sida med engelsk text.

Diabetes vårdvetenskap; Jämställd primär diabetesvård?

Var vänlig se sida med engelsk text.