Telemedicinsk uppföljning effektivt vid sömnapnébehandling

2020-03-13

Jenny Theorell-Haglöw
Jenny Theorell-Haglöw

Uppföljning av CPAP-behandling via telemedicin, där man fjärravläser patienters andningsapparatur, skulle kunna bidra till ökad följsamhet hos patienter med sömnapné, bättre behandlingsresultat och förbättrad livskvalitet. Detta har testats i en av de första studierna i Sverige där man utvärderat nyttan av telemonitorerad uppföljning jämfört med rådande rutin med mottagningsbesök. Forskningen uppmärksammas i samband med World sleep day 13 mars. Det skriver Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.

– Följsamheten, att patienterna använder andningsmasken rätt är en stor utmaning. Med ett telemedicinskt arbetssätt är tanken att vi snabbare ska kunna fånga upp problem eller biverkningar och sätta in lämplig intervention, säger Jenny Theorell-Haglöw, sjuksköterska på sömnmottgningen vid Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet som lett den kliniska studien där man utvärderat nyttan av telemedicinbaserad uppföljning.

Enligt Jenny Theorell-Haglöw är kunskapen om effekter på följsamhet och hälsoekonomiska effekter av telemonitorering vid CPAP-behandling begränsad. Syftet med studien har därmed varit att jämföra effekterna av detta nya arbetssätt jämfört med vanliga mottagningsbesök.

I studien ingick 200 patienter diagnostiserade med obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) och ordinerade CPAP-behandling. Hälften slumpades till uppföljning med telemonitorering och hälften följdes upp enligt rådande rutin med mottagningsbesök. De fick också fylla i ett frågeformulär med specifika frågor om sömn och hälsa, livskvalité, patienttillfredsställelse och biverkningar av CPAP.

– Vårt intryck är att merparten av patienterna var positiva till det förändrade arbetssättet och upplevde det ok att telemonitorering och telefonsamtal ersatte det personliga mötet med sjukvårdspersonalen på mottagningen, ansikte mot ansikte. Vi har dock ännu inte analyserat all data, säger Jenny Theorell-Haglöw.

Läs hela pressmeddelandet.