Miljoner till forskning om arbetsmiljö och hälsa

2020-05-12

Teresia Nyman, forskare inom arbets- och miljömedicin
Teresia Nyman

Teresia Nyman, forskare inom arbets- och miljömedicin vid institutionen för medicinska vetenskaper, får drygt 2,7 miljoner kronor från AFA Försäkring för att utveckla en metodik för belastningsergonomisk riskbedömning inom handelsbranschen.

– När jag väl fick beskedet var det bara att kasta sig på telefonen och ringa upp mina medsökande för att berätta de glada nyheterna, berättar Teresia Nyman.

Belastningsskador orsakade av enformiga handrörelser och tunga lyft är vanliga inom handeln, men de ergonomiska riskbedömningar som görs av externa arbetsmiljökonsulter leder sällan till åtgärder. Teresia Nyman menar att en anledning kan vara att det saknas metoder som involverar arbetsgivare och anställda i processen.

– Handelsbranschen har länge efterfrågat ett användarvänligt stöd där de anställda görs delaktiga i processen och arbetsmiljöchefer kan med detta få ett verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Främja hälsa och god arbetsmiljö

På uppdrag av arbetsmarknadens parter beviljar AFA Försäkring nära 40 miljoner kronor i anslag till tio nya forskningsprojekt. Gemensamt för projekten är att de ska bidra till att främja hälsa och en god arbetsmiljö, med färre arbetsskador och minskad sjukfrånvaro.

Teresia Nymans projekt pågår till och med september 2023 och förväntas, förutom att ge ökad kunskap om hur man kan genomföra riskbedömningar och arbetsmiljöförbättrande åtgärder, bland annat även leda till ett långsiktigt samarbete med företagshälsovården.

– Det är i dessutom förlängningen inte enbart handelsbranschen som kan få ta del av de kunskaper som projektet tar fram, utan resultaten kommer även att kunna användas inom andra typer av verksamheter.

En del av medlen kommer att användas för utveckling av en webbaserad metodik, men pengarna kommer i första hand att användas som lön till de forskare som arbetar i projektet.

– Jag ser fram emot att sätta igång utvecklandet av den webbaserade metodiken i samverkan med arbetsmarknadens parter inom handelsbranschen och ett flertal enskilda butikers anställda och chefer, avslutar Teresia Nyman.

Text: Johan Ahlenius