Ansökan

Elektronisk ansökan till doktorandutbildning

Grundläggande behörighet

- Examen på avancerad nivå,
- 240 högskolepoäng, varav minst 60 hsp på avancerad nivå.
- På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet

- Engelska 6 (tidigare engelska B)
- Utbildning inom för ämnet relevant område

Doktorandplats

Ange motivering om doktorandplatsen inte annonseras pga av nedanstående undantag. Enligt Högskoleförordningen (kap 7 § 37) behöver annonsering inte göras

  1. vid antagning av en doktorand som skall genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan,
  2. vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte,
  3. om det finns liknande särskilda skäl.

Undantag kan t ex göras, med stöd av punkt 3 ovan, vid antagning av person med egen extern finansiering avsedd för utbildning på forskarnivå och erhållen i konkurrens.

Specifikt för licentiatansökan

- Annonsering behöver inte ske vid antagning till licentiatstudier.
- Särskild motivering för antagning till licentiatutbildning ska inlämnas.
- Annonsering behöver inte ske vid antagning till senare del av doktorandstudier dvs efter man tagit licentiatexamen.

Finansieringen

Planerad finansiering ska lämnas för 4 år (heltid). Vilka fonder som står för finansieringen ska bifogas ansökan, se mall för intyget.
För doktorander med annan arbetsgivare gäller även följande:
- Sjukhusanställd, intyg från verksamhetschefen ska bifogas ansökan.
- Vid annan arbetsgivarfinansierad utbildning ska kopia av avtal bifogas.

Verksamhetschefens intyg, så väl som andra blanketter, finns även på Medarbetarportalen.

Forskarutbildningsämne

Medicinska vetenskaper

Handledare

Måste vara två handledare.
Huvudhandledaren ska vara lägst docentkompent samt ha genomgått handledarutbildningen vid vetenskapsområdet.
En av handledarna ska vara anställd eller adjungerad till Uppsala universitet.
Intyg från handledarutbildning bifogas.

Examinator

Varje doktorand ska ha en särskilt utsedd examinator som ska medverka vid årlig uppföljning av den individuella studieplanen.

Kriterier för examinatorn:

  • minst docent eller motsvarande,
  • anställd vid Uppsala universitet,
  • verksam vid institutionen för medicinska vetenskaper, samt
  • inte jävig med handledarna.

Vetenskaplig kompetens inom forskningsämnet är inte ett krav.

Head of Department

Mia Wadelius, professor, ordförande i FUG.

Plan för det vetenskapliga arbetet

Vetenskapliga arbetet bifogas separat (bilaga 1) om högst fyra A4-sidor (svenska eller engelska) med rubrikerna; titel, bakgrund, målsättning, ev. preliminära resultat, arbetsplan, metoder, betydelse, referenser. Forskningsplanen ska omfatta alla fyra åren.

Kurs- och teoridelen

- Ange vilka litteraturstudier, konferenser och övriga kurser förutom de obligatoriska som ska genomföras under forskarutbildningen.
- Om den blivande doktoranden saknar grundläggande medicinsk utbildning ska förslag till överbryggande kurs anges i den individuella studieplanen.
- För en doktorand som ska undervisa är pedagogisk utbildning obligatorisk och den ska antingen vara ett poängsatt moment i den individuela studieplanen eller ske inom ramen för doktorandens institutionstjänstgöring.

Examensbevis

Vidimerad kopia av examensbevis samt utdrag med resultatuppgifter ur universitetets/ens studiedokumentationssystem ska bifogas (bilaga 2).
Betygshandlingar från sökande med grundutbildning från länder utanför Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island kommer att sändas till Högskoleverket för bedömning när ansökan kommit in till kansliet för medicin och farmaci.
Bifoga av institutionen vidimerade kopior följande:

  • Diplom/examensbevis på originalspråket samt översättning,
  • Ämnesförteckning samt översättning,
  • Omfattning av ingående kurser, i credits/units/timmar etc. samt översättning (översättning krävs ej vid betygshandlingar på engelska eller tyska)

Identitetskontroll

Uppsala universitet har en lagstadgad skyldighet att säkerställa att en medborgare från tredje land som ska arbeta vid universitetet – inklusive doktorander - har ett giltigt arbets- och uppehållstillstånd. Det inebär att alla som skickar in en doktorandansökan ska gå till Katarina Jonasson Vangen och uppvisa godkänd identiteshandling. Godkända identitetshandlingar är pass, svenskt körkort och identitetshandling som Skatteverket utfärdat.

Läs mer om identitetskontroll vid anställning på Medarbetarportalen.

Intyg om genomfört TOEFL-test

Gäller för studenter med utländsk utbildning/examen. Gäller dock inte för student som har nordisk högskoleexamen, engelska som modersmål eller genomgått engelskspråkig utbildning (det sistnämnda ska verifieras med intyg från universitetet ifråga eller intygas av Högskoleverket). Se http://www.toefl.org. alt. http://www.ielts.org.
Minimipoäng:
IELTS-test: Akademic Module 6.0.
TOEFL-test: 550 (paper-based test), 213 (computer-based test), 90 (Internet-based test)

Studieplanen godkänd av prefekten

FUG-ordföranden skickar ansökan vidare till kommitten för utbildning på forskarnivå (KUF) efter FUG-mötet för beslut.