Utlysning av doktorandplats vid medicinska vetenskaper

  • Fyll i blanketten ”Anmälan om inrättande av doktorandplats vid IMV” med uppgifter om projektet, kvalifikationskrav på den sökande samt IMVs finansieringsintyg och skicka till FUG.
  • Fyll i utlysningsmallen och skicka till institutionens HR (gabriella.widerberg@medsci.uu.se)
  • När FUG har beslutat om inrättande av doktorandplats skickar institutionens HR utlysningstexten för annonsering.
  • Efter ansökningstiden får handledaren uppgift om de sökande och gör urvalet.
  • Efter urvalet ifylles den elektroniska blanketten ”Ansökan om antagning till forskarutbildningen”. Läs mer om ansökan här.
  • FUG bifaller ansökan som därefter skickar den vidare till Kommittén för Utbildning på Forskarnivå (KUF), medicinska fakulteten.
  • Kommittén för utbildning på forskarnivå (KUF) antar doktoranden.

OBS!
När en doktorand formellt har antagits skickar institutionens HR ut ett meddelande till de övriga sökande, ett formellt anslag om att doktorandplatsen är tillsatt. Det är bra om du som huvudhandledare informerar de doktorander som du varit i kontakt med i sökprocessen att de inte har gått vidare.

Undantag då annonsering inte behövs

Enligt Högskoleförordningen (kap 7 § 37) behöver annonsering inte göras

  1. vid antagning av en doktorand som skall genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan,
  2. vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte,
  3. om det finns liknande särskilda skäl.

Undantag kan t ex göras, med stöd av punkt 3 ovan, vid antagning av person med egen extern finansiering avsedd för utbildning på forskarnivå och erhållen i konkurrens.

Annonsering behöver inte ske vid antagning till senare del av doktorandstudier eller vid antagning till licentiatstudier.

Senast uppdaterad: 2021-04-26