Kurs och teoridel inom forskarutbildningen

Vid medicinska fakulteten ska kurs- och teoridelen inom forskarutbildningen omfatta 30 högskolepoäng för doktorsexamen. För licentiatexamen omfattar kurs- och teoridelen 15 högskolepoäng.

Kursdelen består av 15 högskolepoäng, varav 8,5-11,5 högskolepoäng utgörs av obligatoriska kurser. Dessutom ges vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci flera valbara forskarutbildningskurser. Man kan också läsa kurser som ges av andra fakulteter eller lärosäten.

I teoridelen kan du räkna in litteraturkurser, kongresser, seminarieserier med mera, kontakta Katarina Jonasson Vangen för införande av dessa uppgifter i Ladok.

Obligatoriska kurserna (8,5 - 11,5 hp) ska vara genomgångna vid halvtidskontroll

 1. Introduktion till utbildning på forskarnivå (Introduction to Doctoral Studies) 1,5 hp.
  Denna kurs är webbaserad och krävs för tillträde till övriga kurser.

 2. Introduktion till forskning (Introduction to Scientific Research) 9 hp.
  Istället för kurs 2 kan kurserna 3-5 väljas.

 3. Forskningsetik och vetenskapsteori (Research Ethics and Philosophy of Science) 2 hp.

 4. Vetenskaplig presentation (Scientific Presentation) 2 hp.

 5. Introduktionskurs i biostatistik (Introduction to Biostatistics) 3 hp

 6. Obligatoriska kurser är också, om projektet så kräver,
  Försöksdjurskunskap (Knowledge of Laboratory Animals, 3 hp, alternativt teoridel 1.5 hp) och strålskyddskurs (Radiation Science).

Obligatoriska moment

 • Minst en egen presentation (föredrag eller poster) vid en internationell konferens (1,5 hp) ska ingå.
 • Halvtidsseminarium alternativt licentiatseminarium är obligatoriskt för doktorsexamen.

I det fall kursplatser inte har kunnat ställas till förfogande medges dispens från detta krav vid halvtidskontroll.

Övriga forskarutbildningskurser (3,5 – 6,5 hp)

 • Kurser av särskilt behov för forskarutbildningsämnet.

Resterande (ca 15 hp)

 • Kan bestå av teorikurser, metodkurser och litteraturkurser, seminarieverksamhet inkl egna seminarier, presentationer vid kongresser (muntligt, poster eller e-poster), SK-kurser vilka tillgodoräknats efter handledarens bedömande.

IMV-seminarierna vid institutionen

Poäng vid deltagande:

 • 10 gånger ger 1 hp. Upp till 4 hp kan delas ut för deltagande.
 • Egen presentation vid doktorandseminarium ger 1 hp.


Kontakta Katarina Jonasson Vangen för att få poäng inlagda i Ladok.

Riktlinjer för tilldelning av högskolepoäng för teorimoment i forskarutbildningen

Riktlinjerna är forskarutbildningskommitténs rekommendation för hur poäng ska fördelas vid andra aktiviteter än kurser inom utbildningen på forskarnivå. Handledaren kan bedöma att ett moment eventuellt ska ges högre eller lägre poäng.

 • Generellt bör en veckas heltidsdeltagande/heltidsarbete värderas med 1,5 hp oberoende av typ av aktivitet.

 • Vetenskapsområdets egna kurser inräknas med det antal högskolepoäng som forskarutbildningskommittén givit dem (t.ex. metodologiska kurser, institutionsövergripande seminarieserier). Analogt gäller för kurser anordnade av andra lärosäten.

 • Egen presentation med poster eller muntligt framförande på kongress/konferens ger 1,5 hp, vilket inkluderar förberedelser.

 • Enbart deltagande vid kongress ger vanligtvis 0 hp.

 • Kursliknande kongress kan rapporteras som kurs av handledaren och ge poäng i förhållande till faktisk tid.

 • Deltagande vid seminarium 1-2 timmar per vecka, ca 20 - 40 timmar per termin ger 0.5 hp/termin.

 • Egen presentation vid seminarium ger 0,5 hp.

 • Det finns inget hinder för att den forskarstuderande samlar fler än 30 hp (15 hp för licentiat).

Tillgodoräknande av pedagogiska kurser

I målen för forskarutbildningen står det

”pedagogiska färdigheter och förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift”

Examinatorn godkänner om en pedagogisk kurs kan tillgodoräknas i doktorandens forskarutbildning eller inte. Helst bör den pedagogiska kursen stå i den individuella studieplanen.

Nedanstående exempel på kurs som kan tillgodoräknas:

 • Pedagogisk kurs för undervisning inom universitet och högskola.
 • Intern kurs på Uppsala universitet (ex. pedagogiska enhetens 5 veckors kurs).

Nedanstående kan ej tillgodoräknas:

 • Pedagogisk kurs på grundnivå; dvs pedagogik för grundskola och gymnasium.
 • Föreläsning för studenter.

Samtliga kurser som ingår i utbildningen ska framgå av den individuella studieplanen. Godkända kurser ska dokumenteras i Ladok.

Mer information

Senast uppdaterad: 2021-10-13